Huishoudelijk Reglement Volvo Club Nederland

Artikel 1: Algemeen

1.1 Het Huishoudelijk Reglement (HR) is een aanvulling op de statuten van de Volvo Club Nederland

(VCN) en regelt de praktische zaken en gedragsnormen binnen de vereniging.

1.2 Het HR is van toepassing op alle leden en vrijwilligers van de VCN.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 Om lid te worden van de VCN dient men in het bezit te zijn van een Volvo of affiniteit te hebben

met het merk Volvo.

2.2 Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Het lidmaatschap wordt aangevraagd bij het bestuur van de VCN. Het bestuur beslist over de

toelating van nieuwe leden.

2.4 Het lidmaatschap kan worden opgezegd door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, dit dient

uiterlijk op 1 december van het lopende jaar te gebeuren.

2.5 Deelname kan alleen met een Volvo personenauto.

Artikel 3: Financiƫn

3.1 Leden zijn jaarlijks een contributie verschuldigd aan de VCN. De hoogte van de contributie wordt

vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

3.2 De contributie dient in de eerste maand van het lopende jaar betaald te worden. Wil iemand

lopend het jaar lid worden zal dit via een staffel verrekend worden en dient dit bedrag voldaan te

worden om lid te kunnen worden.

3.3 Bij niet tijdige betaling van de contributie kan het bestuur passende maatregelen treffen,

waaronder het tijdelijk opschorten van het lidmaatschap en/of het uit handen geven aan een

incassobureau.

3.4 Binnen de VCN zal er wegens veiligheidsredenen geen contante geldstroom richting de club

plaatsvinden zoals contributiegelden, inschrijfgelden of verkoop van merchandise. Er zal altijd een

mogelijkheid geboden worden om dit digitaal te voldoen.

Artikel 4: Activiteiten

4.1 De VCN organiseert diverse activiteiten voor haar leden. Deze kunnen bestaan uit evenementen,

bijeenkomsten, clubritten en andere sociale en educatieve activiteiten.

4.2 Deelnemers aan activiteiten dienen zich vooraf aan te melden conform de instructies van het

bestuur of de organisatie.

4.3 Tijdens clubritten en evenementen dienen alle deelnemers zich te houden aan de verkeersregels en

de aanwijzingen van de organisatie.

Artikel 5: Gedragsregels

5.1 Leden van de VCN dienen zich respectvol te gedragen naar elkaar en naar anderen binnen en

buiten de vereniging.

5.2 Discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag worden niet getolereerd binnen de VCN.

5.3 Leden dienen zorgvuldig om te gaan met elkaars eigendommen en eventuele clubfaciliteiten.

5.4 Het is niet toegestaan om de goede naam van de VCN in diskrediet te brengen, zowel binnen als

buiten de vereniging.

5.6 Zie voor verdere uitwerking onze gedragscode.

Artikel 6: Bestuur

6.1 Het bestuur van de VCN bestaat uit gekozen leden vanuit de Algemene Ledenvergadering.

6.2 Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging en het uitvoeren van

besluiten genomen tijdens de Algemene Ledenvergadering.

6.3 Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering over het gevoerde beleid

en de financiƫn.

Artikel 7: Wijzigingen en Aanvullingen

7.1 Wijzigingen en aanvullingen van het HR kunnen worden voorgesteld door het bestuur of door ten

minste 20% van de leden.

7.2 Wijzigingen en aanvullingen van het HR worden besproken en besloten tijdens de Algemene

Ledenvergadering.

7.3 Het HR treedt in werking na goedkeuring tijdens de Algemene Ledenvergadering.

7.4 De oprichters van de VCN beschikken bij meerderheid over een vetorecht, ook als deze niet meer

in het bestuur zitten. Dit recht mag gebruikt worden om de belangen van de oprichters in stand te

houden en ervoor te zorgen dat er geen beslissingen worden genomen die ingaan tegen hun visie en

missie voor de VCN. Het is belangrijk dat het veto op een verantwoordelijke manier wordt gebruikt en

dat er open en eerlijk overleg plaatsvindt tussen alle betrokken partijen.

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 24 augustus 2023

en treedt in werking op 25 augustus 2023.